Oferta

Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową o najwyższych standardach współpracy. W naszych działaniach stawiamy na konstruktywne myślenie. Dzięki współpracy z nami będziesz mógł skupić się wyłącznie na prowadzeniu firmy, bez obawy, że o czymś zapomnisz lub czegoś nie dopilnujesz.

 • Rejestracja działalności gospodarczej

  Usługi w zakresie rejestracji nowej działalności:

  • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności
  • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
  • kompleksowa pomoc w zakresie wypełnienia dokumentacji rejestracyjnej
  • dokonanie rejestracji w ZUS i Urzędzie Skarbowym
  • doradztwo w zakresie rejestracji VAT
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  W ramach prowadzenia rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

  • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
  • Prowadzenie ewidencji przychodów
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

  W ramach zapewnienia usługi prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów biuro rachunkowe zajmuje się:

  • oceną możliwość odliczenia podatku VAT od poszczególnych transakcji
  • bieżącą ewidencją operacji gospodarczych
  • prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • rozliczaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych
   -Wewnątrzwspólnotowej nabycie (WNT)
   - Wewnątrzwspólnotowa dostawa (WDT)
  • rozliczeniem transakcji EXPORT, IMPORT
  • sporządzaniem i dostarczaniem do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • miesięcznym lub kwartalnym rozliczaniem podatku dochodowego
  • przekazywaniem w terminie nie późniejszych niż wymagane przepisami prawa informacji o kwotach wymaganych wpłat z tytułu podatku dochodowego i podatku od towarów i usług
  • sporządzaniem i dostarczaniem do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
  • sporządzaniem sprawozdań statystycznych do GUS
  • współpracą i wspomaganiem klienta w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i Głównym Urzędem Statystyczny
  • prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymogami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym
 • Księga Handlowa

  W ramach zapewnienia usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości biuro rachunkowe zajmuje się:

  • prowadzeniem księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
  • oceną możliwość odliczenia podatku VAT od poszczególnych transakcji
  • klasyfikacją kosztów jako stanowiące i niestanowiące kosztu uzyskania przychodu zgodnie z zapisami ustawy
  • rozliczaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych
   -Wewnątrzwspólnotowej nabycie (WNT)
   - Wewnątrzwspólnotowa dostawa (WDT)
  • rozliczeniem transakcji EXPORT, IMPORT
  • przekazywaniem w terminie nie późniejszych niż wymagane przepisami prawa informacji o kwotach wymaganych wpłat z tytułu podatku dochodowego i podatku od towarów i usług
  • sporządzaniem i dostarczaniem do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • miesięcznym rozliczeniem podatku dochodowego
  • sporządzaniem sprawozdań statystycznych do GUS
  • sporządzaniem bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz przygotowywaniem informacji dodatkowej
  • sporządzaniem i dostarczaniem do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
  • bieżącą kontrolą zobowiązań i należności, wystawianiem potwierdzeń sald
  • współpracą i wspomaganiem klienta w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i Głównym Urzędem Statystyczny
  • prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymogami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości
 • Obsługa kadrowo-płacowa

  Zakres usług obejmuje:

  • prowadzenie akt osobowych wymaganych przez prawo pracy
  • wyliczanie wynagrodzeń Pracowników i sporządzanie list płac
  • informowanie o terminach płatności podatków oraz innych publicznych należności
  • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych tj.: umowa zlecenie i umowa o dzieło oraz rachunków z tytułu umów cywilno-prawnych
  • rejestrowanie pracowników i członków ich rodzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników
  • sporządzanie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego
  • przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych z zakresu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych (m. in. PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40)
  • naliczanie i wypłata zasiłków ze środków ZUS
  • współpraca i pomoc w przypadku inspekcji i kontroli przeprowadzanych przez organy administracji publicznej, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy, urzędy podatkowe oraz inne organy